రాగి, , ఇత్తడి, పాత్రలు మెరవాలంటే Brass,COPPER VESSELS CLEANING TIPS IN TELUGU

రాగి, , ఇత్తడి, పాత్రలు మెరవాలంటే  Brass,COPPER VESSELS CLEANING TIPS IN TELUGU


Welcome back to my channel Cleaning of copper and Brass items Keep bowl with water on stove Add a lemon size tamarind to water Get them to boil Add copper and brass item to the water Keep the flame in high for 10 minutes water will reach to fully to boiling point Switch off the flame remove the items n clean with tap water Still oily means clean with brush using liquid dish wash vessels are cleaned and ready for using Enjoy cleaning with less pain

17 Comments

  1. Old brush use cheyadhu andi yendhukante devudi samanlu yeppudu kotha vatitho ne use cheyali alredy aabrush tho pallu thomuntaru kada

  2. Devudi samanlu yeppudu pavitramga ne use cheyali clean cheyali andi yemanukokandi dhayachesi mi manchikore cheppanu tappuga matladunte iam sorry

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*