ร้านบุฟเฟต์หลักร้อย ที่มอบประสบการณ์หลักล้าน

ร้านบุฟเฟต์หลักร้อย ที่มอบประสบการณ์หลักล้าน


What are you doing? I’m burning it. Welcome to Bearhug Channel. – Why do you open your phone’s camera?
– Oh. You’re selling again. Samsung galax… Behind us is Copper restaurant. Why are we here? Recently, Siri came to this restaurant and he called me. Then he showed off what he ate. I really hate him. He kept saying said ‘you should come to this restaurant’. Someday you will fall in hell and become a stewed pork. Why do you lift up my shirt. I can say that this restaurant is my best
buffet restaurant right now. What!? The food is good and not expensive. If you don’t believe me.
look at the people waiting there. Wow. It’s like they’re waiting for the movie. Are there any Bearhug fans?
What about those glasses guys. Are you Ota? [Yes I am] They really are Ota. – Good afternoon~
– The manager. He is the restaurant manager. His name is Kasem. This is your table number. When you arrived, you will get the table number. – Oh, the this is the table number?
– Yes. How many table are there? – There are 59 tables.
– 59? – There are 4 rounds everyday and they are all full.
– I guess~ – Please call the Revenue Department.
– Hey hey. I paid everything on time. Bearhug fans will definitely come to Copper. Oh, I forgot, hello Bearhug. I you come here and tell them you’re Bearhug fan
you will receive free drinks. Unlimited! Because it’s already included in the buffet. LOL When Bearhug asked for their permission to film, They arranged us a special seat. I want to know that normally how long
they have to book before hand. Let’s ask the Ota gang. May I ask, how long did you book before coming here? We booked it on Wednesday. So you have to book 4-5 days before. – Have you paid yet?
– Not yet. It’s on Kanninich! – Wait a sec!
– Hooray~ Here, it’s the member card. I asked it from the manager. Member card’s benefits, to be brief… Come read it here. Each month they will have a spacial menu. It will be changed every month. How many people can use this card? It can be used to discount for everyone in the table. But only 5 people will get the special menu. What if I bring my friends for 59 tables,
and I have only one card? – Will we get the 10% discount?
– Yes, for everyone. And if it’s your birth month, you will get 15% discount. When you pay in cash. – I see.
– Discounted from 987 Baht to 839 Baht. So we use this card for everyone and we get the price different. I don’t know you are this kind of person. Business deal with Copper. We will give privilege to people who is over 60. – Those who have stroller and a pregnant woman.
– Also pregnant woman? You can go San. Oh, you are pregnant? He is the one who is pregnant.
[Gassy stomach] Welcome everyone to our restaurant. You can come in now. Let’s go. Welcome everyone. Should we go to the table first or eat first?
– Eat first. Everyone is coming in like it’s on sales. She’s giving her bag to him. What? – There she goes.
– San. Don’t forget your manner. Use your hands. Hey, wait. Wow, shrimp. Hey, the shrimp looks very fresh. Oops. San, you dropped it! Pick it up. Take it back. – San!
– I dropped it. Here, they do everything fresh. You see? The manager burns the sushi by himself. You can do it by yourself. Normally, can a woman burn? Yes, they can. Copper will lose its customers today. Hey, don’t underestimate me. – Don’t burn it, San.
– It’s getting burned now. – I smell it, San.
– Delicious smell? The burning smell! San! I think a little bit burned can be yummy. You wanna eat? What are you doing? I’m burning the cheese. – This is cheese?
– Yes, it is. It’s cheese wheel. It gives the smell. Normally, when there are too much cheese it will be too greasy. But this one is not. It depends on the taste of each person. It’s not greasy because he will give us only one bite. – How delicious is this?
– You will see the heaven. We will be what?
[Angel Hair] He saw the heaven. If you want to eat something here, you can order
and they will cook it for you. Don’t forget it’s buffet, not A La Carte. Wow! Wagyu beef noodle! Can I have only the wagyu beef? He’s angry, Kan. The manager asked us if we eat beef or not. We told him that we don’t eat beef… that is not delicious. Woww To speak frankly, the soup doesn’t look different from the other restaurant. But everyone said the taste is f*cking good. – Is that so?
– Yes, it is. Thank you~ You can try drinking it now. And you will see the differences. Another sip. Freaking good. How was it? – I want to announce…
– Hey! Announce that I will take another cup. It’s so good~ – Hey, stay away from the shrimp.
– Why? The shrimp said, leave me alone. (Thai puns) Woww. You can order steak now. We have 4 menus. Which are Teriyaki Salmon Steak, Pork Chop Steak and Australian Wagyu,
you can choose how would you like your steak. Ans then, Pork Spare Ribs. Can I have a sorrowful Wagyu steak? – What does sorrowful means?
– It means not well done (‘Suk’ means happiness). – Would you like medium or medium rare?
– Medium please. Would you like a fatty meat? Not so fatty, I’m quite a shy guy (Thai puns). You see, she gets my joke. – I will bring them to your desk.
– Thank you very much. It’s not a simple dish. They decorate the dishes so carefully. – I think the food gotta be spicy.
– Why? – Because they Jud-Jarn (decorate).
– That’s Jud-Jaan (spicy). Skip it. – Wow.
– That’s not our dishes. No, I just want to show them to the camera. Signature of Italian or French cuisine, to be simple, big plates and portion of meat is around 20% of the plate. It is the sufficient economy. – Do you know which one is the sufficient economy dish?
– Which one? This one.
[Empty Plate] Wow, so cute. Can I have your Line? Focus on the food. Hey, that’s mine. I just got that one. She’s begging you. Ok, fine. Hmmmm. There she goes. Hey, why her reaction is so strong? Try this one. – It’s…it’s…
– He’s dead. It’s like…OUCH! I haven’t eat anything like this since P’buddy’s food. Since Kensaku’s 4 Seasons Unagi Don. Give the cameraman some, please. Where is it? – It’s the most delicious truffle soup since I was born for 25 years.
– Why do you have to rap? Look at this. Wagyu Beef Noodle. Wowww These are all…buffet. So worthy. I will tell you the truth, we are not sponsored.
We only asked them for permission to do the review by ourselves. We talked to the manager, he said the restaurant
really focus on the quality of the food. They focused on the customer’s happiness, not on the profit.
If the customers are happy, then they will gain profit. The beef is so good. Normally when San eat beef, She will have to try to swallow it.
She will spit it out and then chew it again and again. What the heck is that? Who doesn’t eat beef because you think it’s not delicious,
come here and you will change your mind. Oh, that’s the salmon that San burned. Hey, I wonder who did that, they’re so beautiful. Hey Glasses, why do you order that much? It’s all mine. Actually, this meal is on me. Hey! He said it! You are so brave, you will have to pay.
So what’s next? Actually I can buy this restaurant
but I’m afraid they will not have money. Look at his face. LOL Seriously? [What to do next?] You’re so brave saying that. What is this? Beef lover please answer. I think it’s… Wait. I think it’s…hey. Oh, it’s beef! -I know, it’s beef.
– Is that so? You have to eat it to make a proof? I’ve never seen this menu before. – How?
– I want to know what is this meat? Normally I don’t eat beef. His reaction is so serious. Here he comes. It’s so good and so fat. Here’s the time for Bear With Brain. Plates decoration at this restaurant might seems different. The owner has an experience at
Italian and French restaurant for around 30 years. Can you explain what is Fine Dining? They will put their focus on the decorations. The restaurant should be beautiful and so is the plate. For example, P’Buddy’s restaurant.
That one is truly a fine-dining restaurant. They serve plate by plate. If you notice, you will see that we got the foods quite fast. It’s the combination of casual and fine-dining. Which is the Casual Fine-Dining restaurant. Confused? To make it simple, Casual style are the restaurants that Bearhug always reviews. But for fine-dining, think about BoomTharis. The food prices are 3,000, 5,000 or 8,000 Baht. You will shine the light or you can fly when eat it. Such as Omakase, that’s fine-dining. New menu? Yah yah. How can you place it on the table. The plate is so long. Actually when they do this dish,
the chef will put the sauce here. And then the chef will step back and throw the fish
to slide down the plate. That’s not the true. They give so much afford on this. it’s Italian-style art. It’s good. Look at Siri eating duck breast.
You are not eating it the right way. – You have to eat it like they did in Masterchef.
– How? It sucks. You haven’t eat it yet! I think this is the most horrible dish in my life. – They eat the food!
– And then they throw it in the trash can. Someone has to see when I did something nice. You peeled the shrimp for her. Ok. If I do something nice to you but you don’t say thank you,
there will be no next time. This is lobster. Let me see. One two three. – What? on the top is lobster?
– They already peeled it for you. – On the top is lobster’s meat.
– Is that so? Lobster with meat on the outside. Umm, the best! Hey, it’s not easy for Kan to say that word. Actually the manager told me he has something in the kitchen
that anyone can’t film. but he will show it to us. Do you wanna go? – Yes!
– Let’s go. Let’s go. – Hey go!
– You go! – You go! Siri, you go. – What about this?
– I will eat it for you. Hey, he’s going to cry. We’re going to go in their kitchen. They said it’s the special content for Bearhug
which is to let us to go in the kitchen. I forgot to introduce. Celebrities meeting, this is Chef Fon from
the first season of Topchef Thailand. Good afternoon. Wow. The owner didn’t set anything up. These are the reality. They said… This is the staff lunch, we provided them good food. – They get free food all day?
– All day. They will show us how to make beef sushi. You see, we only give a small portion of rice. Oh, because it’s beef sushi. This is what we serve our customers. The meat’s fat is so beautiful, it looks like a star map. Hey, Bomb. This is the best shot. Whoever watch this
in the middle of the night will definitely dead. What time do you watch this video? You can comment below. Eat like Masterchef. The beef is not cooked. – Hey hey.
– Just joking. Um, it’s melting in the mouth. Hey Glasses, I want to see your reaction. What? Let’s eat. What I always remember is when we eat
the 4 season unagi don. He was so pleased that he fell off the chair. Let’s see this time. That’s the first joke. Entertain our fans. Gave up. Sunbeary gave up. Hey, that’s enough! The sound is so clear. Enough, San! Enough! Why nobody can eat this? Because the promotion has ended.
We changed the menu every month. What did you see? The noodle is so chewy and soft. The soup is mild sour and has a good smell
and not so greasy. I can eat more than a Kilo. Nice smell. So delicious. It’s the most chewy and soft noodle in this world. But it’s gone. The manager let San to decorate the plate. What ever I do, it will be good. It’s art. Do it San. That’s it. Again, again. Do it. Garden decoration. – Looks like weed.
– It isn’t! What did you do? This is lobster from Topchef Thailand. Everyone, the chef is now use the lobster. She cuts its back side to get to meat out. Mr. Takeshi, what’s she doing…oh, that Ironchef. She removes the lobster spine to take the tasty meat out. This lobster is still missing its parents
It won’t come out. Can you try punch it? Punch your mouth! Next, she’s washing it. It is to waking up the shrimp. How it wakes up? Next, she puts it on the tray. Oh, it’s still very fresh. It’s still dancing. Top chef kills the shrimp with bare hands. So cruel. What are you doing? This is white wine. I spray it on the meat to make it smell better. Then apply the butter. Again. The sauce combines of three cheeses. We call it Trio Cheese. Step back from the oven. We keep saying oh, wow like we knew it. Actually we have no idea about it. Hey, the camera will be burned. Here comes the dessert. Your order fill up the table. Are you still enjoying the truffle soup? It’s the best Truffle soup in my 25 years of life. There are full of cream inside. It’s like all the mushrooms from the mushroom kingdom in one dish. – Every single bite…
– Honey Toast is served, Ma’am. – Wait a sec. It’s like all particles of the soup are mixing with mushrooms. This buffet cost only around 900 Baht,
for only this menu is totally worth it. I didn’t press on it, you see. It’s like my arm skin. Hey, I’m on diet.
Come on, it’s not funny. Not funny but smile with folded lips. The manager taught that when we eat, You must keep the whole spoon in the mouth and slightly draw it out. Oh, it’s exceptional. It’s perfectly sweet and milk is smell so good. Your head almost dip into it. Close your eyes. Hey hey The coffee smell slightly comes up. The smell is getting better. It’s so weird menu. The longer you keep in your mouth, the better smell you feel in your nose. Look at your face.
Sweet eyes (blink blink) Look, please take a look at its layer. It also has jelly layer. This one is good. F**king good. It’s like pineapple smoothies. It has a little sweet, with some bits of apple and jelly. If the truffle soup is ranked in the first place,
then this one is ranked one point two. Very good. To summarize, I like the Truffle menu the most.
It’s number one. Ouch!
And the sweets here are also great. If anyone wants to come, I really recommend because
The price is reasonable comparing with the quality you’ll get. It’s beyond the price. I’d suggest to book in advance.
Because walk-in seems to be impossible. However, this place has some differences from others. This place provides you in the course menu. But generally other buffet places will place the food in the certain spot.
Then we go get them, right? This place also provides you freshly cooked menus.
And each menu has the decorations. We will end this video with the interview with restaurant’s manager. Because when we run a restuarant I think the taste of food is important. But more important thing is people management technique. Like, how to set up system which bring the success to the restaurant? How they can manage to handle 200-300 people per each round? Let’s interview him. This is P’Kasem, the restaurant’s manager
who is behind the Copper’s restaurant success. I’d like to interview you on a few things, P’Kasem.
What do you think it is the most important thing for running a restaurant? First thing, the owner should understand food and business. Second, who is the chef? Third, the management knowledge and capabilities. If these three people do not understand business.
That’s the big problem. And how you take care of staffs here? From what I saw the staff,
they seem to enjoy their work. I have 4 main principles of work. 1. Focus more on myself. Do I actually complete my role and responsibility? 2. Seeing others less Today, many people like to nitpick about other people’s mistake.
But forget to see their own job, like in the first principle. 3. Respect other people Any of which like Thai, foreigner, elders, more experiences ones. The last one, forgiveness. Later on, we’ll select the staffs. Definitely, the most important thing is the character. Appearance is one part but if comes with confident attitude.
I prefer the confident. One thing that I always hold on as another principle of work as well. is the more you give the more you get. We give our staffs loves and happiness.
Also give them to the customers. We teach the way of thinking, how to spend money. Not only we take care of the benefit,
we take care of their lives too. As long as staff is happy, there will be no problem.
We can ask them for anything. Because this is the giving. If anyone wants to try Copper restaurant,
do not hesitate to come here. It’s located in “The Sense” community mall in Pinklao area. I can feel that all dishes are made mindfully. That’s why many people come here. For those who never been here, please come. – I suggest you to book in advance, unless…
– …you will not get the seat for sure. – Goodbye and thank you, P’Kasem.
– Thank you very much, San.

100 Comments

 1. ล่าสุดร้าน copper แจ้งมาว่ามี inbox เข้าไปมากถึง 3,000 แชทในวันเดียว!! 💥
  ใครเป็นขาประจำร้านนี้ เราขอโต๊ดดดดดด

 2. หิวววววววววววววววววววววววววววววววววว

 3. ได้ยินเสียงดนตรีอาะ เบาๆ ใครได้ยินบ้างตอนต้นๆคริป

 4. ดูพี่ซาตที่ไรหิวจัด

 5. 1:42 น.ครับ หนังตาบังทุกสิ่งไม่หิวเว้ย

 6. 1ประเดนหลักที่เรายังไม่ติดตามช่องรี้คือพี่ซาน…… 😑 พี่ซานชอบทำอ้อนอ่ะ รีแอคแรงไป55

 7. ชูชิเนื้อ ดูตอน 00:34 ค่ะ
  ( หิวเลย )

 8. หนูดูตอนตี1 ตายค่ะบอกเลย หิวมากกกกกกกกกกกกกกกก🤤🤤🤤

 9. เห้ยๆ พี่แว่นใช่กระเป๋าโคมด้วย
  นานๆทีเจอคนใช้

 10. เมื่อวานหนูไป#COPPERยังคงความอร่อยไม่เกินใคร#โคตรดีย์すごいd3しか

 11. ซุปเห็ดอร่อยจริงแต่รุ้สึกว่าซูชิแซลม่อนอร่อยกว่า(ความคิดเห็นส่วนตัว)เพราะตอนนั้นเรากินไป16คำอิมมากอร่อยมากกกกกกกจริงๆๆๆ
  .
  .
  .
  .
  .
  พี่ซานถ่ายแล้วร้านมันดูกว่างมากกแต่พอไปจริงๆมันเล็กกว่าที่คิด
  .
  .
  .
  .
  อร่อยจริงๆๆ

 12. อยากกินแต่ไม่มีตังค์แบร์ฮักเลี้ยงหน่อย555#หยอกแต่ได้ก็เอานะ

 13. ปกติไม่เคยเห็นพี่ซานป้อนใครเลยเห็นแต่ป้อนพี่กานอ่ะ

 14. ณ เวลาที่ดูตอนนี้คือ 01:13ก็จะมีความหิวอยากมาก😋

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*